Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů při užívání mobilní aplikace a webových stránek Bořislavka Centrum

Při používání mobilní aplikace Bořislavka Centrum „Bořislavka“ (dále jen „Aplikace“), jejímž provozovatelem je

BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE s.r.o., IČ: 27457621, DIČ: CZ27457621, se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4 (dále jen „Provozovatel“) a výrobcem DIGI MALL, s.r.o., IČO: 06138209, se sídlem Sokolská Třída 1263/24, 702 00 Ostrava (dále jen „Výrobce“), a její online verze, která je dostupná na webových stránkách www.borislavka.cz a www.borislavka-centrum.cz a www.borislavka-centrum.cz (dále též „webové stránky“), dochází ke zpracování osobních údajů uživatelů, které se řídí následujícími zásadami.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak správci osobních údajů (dále jen „správci údajů”) shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním služeb Aplikace a webových stránek (dále společně jako „služby“).

Instalací a prvním použitím Aplikace a/nebo webových stránek potvrzujete, že jste se seznámili s těmito zásadami zpracování osobních údajů a porozuměli jim. Zpracování vašich osobních údajů bude probíhat v souladu s platným právním řádem České republiky a právními předpisy EU (zejm. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“).

1. Kontaktní údaje správců osobních údajů

1.1. Provozovatel Aplikace a webových stránek jako správce osobních údajů

BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE s. r. o.
IČ: 27457621
Antala Staška 2027/79
Praha 4, Krč
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 114244

Provozovatel Aplikace a webových stránek je hlavním správcem osobních údajů všech uživatelů Aplikace a webových stránek. Provozovatel Aplikace umožňuje uživatelům (subjektům osobních údajů) stáhnout si a používat Aplikaci a používat webové stránky. Provozovatel aplikace také bude organizovat speciální nabídky a akce Bořislavka Centra, v jejichž rámci budou provozovatelé jednotlivých provozoven a služeb dostupných v Bořislavka Centru nabízet návštěvníkům Bořislavka Centra, uživatelům Aplikace a webových stránek své služby za zvýhodněných podmínek.

Provozovatel Aplikace a webových stránek se při této činnosti bude seznamovat s osobními údaji registrovaných uživatelů a zpracovávat je; registrovanými uživateli jsou pouze uživatelé, kteří užívají Aplikaci na základě příslušnosti k některému z nájemců anebo uživatelů Bořislavka Centra. Provozovatel Aplikace a webových stránek s výjimkou situací popsaných v těchto Zásadách nezpracovává osobní údaje neregistrovaných uživatelů Aplikace a webových stránek.

Za účelem efektivního provozu včetně zpracování osobních údajů uzavřel Provozovatel Aplikace a webových stránek coby správce údajů několik smluv o zpracovávání údajů s dalšími osobami zúčastněnými na tomto zpracování osobních údajů.

1.2. Další správci osobních údajů

Dalšími správci osobních údajů jsou provozovatelé jednotlivých provozoven a služeb dostupných v Bořislavka Centru (dále jen „provozovatelé služeb“), kteří se prostřednictvím Aplikace a webových stránek mohou seznamovat s osobními údaji registrovaných uživatelů. Provozovatelé služeb budou zpracovávat vaše osobní údaje za účelem zasílání komunikace o konkrétních nabídkách a událostech provozoven a služeb, které provozují v rámci Bořislavka Centra.

Seznam dalších správců osobních údajů je v příloze 1 dostupné zde.

Vezměte prosím na vědomí, že Provozovatel Aplikace a webových stránek není v žádném případě odpovědný za zpracování osobních údajů ze strany provozovatelů služeb, kteří jsou nezávislými správci údajů. Jakékoli nároky nebo požadavky vztahující se ke zpracování ze strany provozovatelů služeb proto budou přesměrovány přímo na konkrétní provozovatele služeb a budou se řídit jejich zásadami ochrany osobních údajů.

2. Shromažďování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme v Aplikaci anebo na webových stránkách následujícími způsoby:

 1. přímo od vás; a/nebo
 2. na základě vašeho používání našich služeb:

3. Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů

V následující tabulce (výtah ze záznamů o činnostech zpracování) naleznete nezbytné informace týkající se:

 1. účelů a důvodů, pro které zpracováváme vaše osobní údaje;
 2. kategorií osobních údajů, které o vás zpracováváme;
 3. právních základů pro zpracování vašich osobních údajů;
 4. délky uchování vašich osobních údajů.
#Konkrétní účelOsobní údajePrávní základ (čl. 6 odst.1 GDPR)Doba uchovávání údajů
1Správa registrace v Aplikaci / na webových stránkáchÚdaje poskytnuté subjektem: Povinné: jméno, příjmení, e-mail / ID uživatele, datum narození. Nepovinné: telefonní číslo, SPZ/registrační značka.Uzavření smlouvy Oprávněný zájem3 roky od posledního elektronického kontaktu nebo používání služeb
2Analýza vašich informací / využití služebÚdaje poskytnuté subjektem: jméno, příjmení, e-mail / ID uživatele, datum narození, záznamy (log) interakcí, datum akce, označení akce. Údaje získané z aktivity subjektu: chování na webu (cookies), údaje o používání wifi.Oprávněný zájem3 roky od posledního elektronického kontaktu nebo používání Služeb
3Odpověď na žádosti uživatelů Aplikace / webových stránek týkající se osobních údajůÚdaje poskytnuté subjektem: jméno, příjmení, e-mail / ID uživateleZákonná povinnostKalendářní rok od přijetí dotazu + 3 roky
4Obdržení zpětné vazby na služby AOC BořislavkaÚdaje poskytnuté subjektem: jméno, příjmení, e-mail /Oprávněný zájem3 roky od posledního elektronického kontaktu nebo používání Služeb
5Vznik, výkon nebo obhajoba právních nárokůRelevantní osobní údaje související s žalobou nebo soudním sporemOprávněný zájem správce údajů na zajištění své obhajobyZákonná lhůta v závislosti na typu žaloby / sporu

3.1. Polohové údaje

V současné chvíli není na naší straně, v Aplikaci či na webových stránkách implementováno žádné technické řešení, které by sledovalo a vyhodnocovalo polohové údaje uživatelů.

Aplikace však obsahuje technologii, která na základě vašeho předchozího výslovného souhlasu (uděleného v nastavení mobilního zařízení) umožňuje sledovat a zpracovávat údaje týkající se vaší polohy. Zjišťování polohy bude prováděno, pouze pokud jste aktivovali další/specifické funkce v nastavení Aplikace stažené do Vašeho mobilního zařízení. Tyto další/specifické služby můžete kdykoliv prostřednictvím nastavení Aplikace deaktivovat.

Toto sledování probíhá pouze v Bořislavka Centru v době, kdy Aplikaci užíváte k navigaci po nákupním centru. Data o poloze se ihned po ukončení navigace v rámci Bořislavka Centra smažou, mimo nákupní centrum nebude vaše poloha zjišťována.

3.2. Automatické rozhodování / profilování subjektů osobních údajů

V současné chvíli není na naší straně, v Aplikaci či na webových stránkách nasazeno žádné řešení pro automatické rozhodování nebo profilování subjektů osobních údajů, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

Sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími subjekty:

 1. provozovatelé služeb uvedení v příloze 1 dostupné zde. Seznam provozovatelů služeb je pravidelně aktualizován a zahrnuje název správce, jeho adresu a, kde je to možné, konkrétní účel zpracování údajů;
 2. oprávněný orgán veřejné moci nebo veřejnoprávní subjekt na základě odůvodněné žádosti o poskytnutí informací, soudního či správního příkazu anebo výzvy k předložení či poskytnutí informací, předvolání k řízení před soudem či správním orgánem anebo na základě jiné výzvy či skutečnosti, je-li to nutné k dodržení platných zákonů České republiky;
 3. jakýkoliv nabyvatel, pokud jsou osobní údaje převedeny v rámci prodeje Bořislavka Centra nebo jiného převodu části nebo celého obchodního závodu naší společnosti jiné osobě;
 4. s našimi poradci, orgány a organizacemi, které jsou oprávněny se s informacemi seznámit a které podléhají povinnosti profesní mlčenlivosti anebo jiné podobné povinnosti převzaté smluvně (tzn. s pojišťovnami, právními zástupci, jinými poradci např. při vymáhání pohledávek a/nebo obhajobě našeho postavení).

4. Zabezpečení vašich osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí a osobních údajů je absolutní prioritou veškerého zpracování osobních údajů naší společností, a to nejen při poskytování služeb a informací v rámci Aplikace a webových stránek.

Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme:

Jsme nuceni vás nicméně upozornit, že u žádného přenosu dat prostřednictvím Internetu nebo obdobných technologií pro přenos, distribuci a ukládání dat nelze zaručit naprostou bezpečnost. Zabezpečení informací včetně osobních údajů závisí na odpovědnosti každého jednotlivce a na správném používání veškerých technologií, a proto vás vyzýváme, abyste při používání Aplikace, webových stránek a jakýchkoliv dalších internetových služeb zůstali s ohledem na potenciální rizika ostražití.

5. Zpracování vašich osobních údajů mimo EU/EHP

Využíváme externí dodavatele služeb a technických řešení, kteří pro nás zajišťují provoz Aplikace, webových stránek a také nám pomáhají poskytovat vám služby v nejvyšší možné kvalitě. Tito dodavatelé mohou zpracovávat vaše osobní údaje.

Všichni externí dodavatelé služeb a technických řešení jsou povinni zajistit bezpečnost, důvěrnost a přístupnost vašich osobních údajů ve stejném rozsahu, ke kterému jsme se zavázali v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, a respektovat požadavky platných právních předpisů České republiky a EU.

V současné chvíli sami nepřenášíme vaše osobní údaje mimo právní prostor EU / EHP (Evropský hospodářský prostor) ani nevyužíváme žádného dodavatele služeb či technických řešení, který by vaše osobní údaje přenášel anebo zpracovával mimo právní prostor EU / EHP.

6. Převod vašich osobních údajů v případě změny vlastnictví Bořislavka Centra

BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE s. r. o. si pro případ jakékoliv fúze, akvizice, zrušení nebo prodeje části či celého obchodního závodu obchodní společnosti

BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE s.r.o., IČ: 27457621, DIČ: CZ27457621, se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, vlastníka Bořislavka Centra, vyhrazuje právo převést vaše osobní údaje na nového provozovatele Aplikace či webových stránek, pokud se jimi stane nový vlastník Bořislavka Centra, nová správcovská společnost Bořislavka Centra, anebo jakákoliv třetí osoba za tím účelem angažovaná.

Pokud taková změna v osobě provozovatele Aplikace či webových stránek bude vyžadovat oznámení nebo váš souhlas podle platných zákonů České republiky, budete o ní informován/a v dostatečném předstihu.

7. Vaše práva ve vztahu k osobním údajům

Jakožto subjekt osobních údajů máte na základě účinných právních předpisů následující práva, která můžete uplatnit postupem dle čl. 8.3 níže:

 1. právo na přístup k vašim osobním údajům, které spočívá v poskytnutí podrobných informací o vašich osobních údajích zpracovávaných naší společností, a to na základě vaší žádosti;
 2. právo na opravu vašich osobních údajů, které spočívá ve vyžádané opravě vašich osobních údajů, pokud jsou údaje, které zpracováváme, nepřesné;
 3. právo na vymazání vašich osobních údajů, které spočívá ve výmazu některých nebo všech vašich osobních údajů, a to na základě vaší žádosti;
 4. právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, na jejímž základě zastavíme zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, ledaže doložíme přesvědčivé důvody pro pokračování v tomto zpracování (tzn. důvody, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo důvody mající povahu ve zřízení, výkonu nebo obhajobě právních nároků);
 5. právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, které spočívá ve vyžádaném omezení vašich osobních údajů, v takovém případě omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum, resp. budeme je zpracovávat pouze pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo jiných důvodů vymezených právními předpisy.
 6. právo na přenositelnost osobních údajů, které spočívá v poskytnutí vašich osobních údajů zpracovávaných naší společností ve strukturovaném a standardizovaném formátu, a to na základě vaší žádosti o přenos těchto informací (vám anebo jinému správci).

Pokud je pro zpracování vašich osobních údajů vyžadován váš souhlas, můžete jej kdykoli odvolat, a to i bez uvedení důvodu. Pokud se tak stane, zastavíme další zpracování údajů spojené s tímto souhlasem. Odvolání vašeho souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů prováděného na jeho základě dříve.

Vezměte, prosím, na vědomí, že ne všechna výše uvedená práva mohou být realizována v souvislosti se všemi způsoby a druhy zpracování osobních údajů. Jejich proveditelnost závisí na právním základu zpracování a dalších okolnostech konkrétního zpracování. Může se tedy stát, že některým uplatněným právům nebudeme schopni ani při nejlepší vůli k jejich kladnému vyřízení vyhovět.
Pokud k tomu udělíte v rámci nastavení svého mobilního zařízení a Aplikace souhlas (se zobrazováním notifikací), můžete prostřednictvím upozornění Aplikace dostávat informace o aktuálních událostech týkajících se Bořislavka Centra.

7.1. Uplatňování vašich práv

Pokud si přejete uplatnit svá práva subjektu osobních údajů anebo získat další informace o zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás, prosím, na níže uvedených kontaktech:

BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE s. r. o.
E-mail: info@borislavka.cz Adresa pro doručování listinných žádostí: BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4.

V případě rizika zásahu anebo porušení práv třetích stran anebo důvodné pochybnosti o obsahu žádosti si vyhrazujeme právo přistoupit k předběžnému ověření vaší identity (např. sdělením dalších identifikačních údajů anebo jinou obvyklou formou identifikace žadatele).

Na vaši žádost odpovíme souladně s požadavky právních předpisů nejpozději do 30 dnů od obdržení Vaší žádosti, přičemž tato lhůta může být v důvodných případech prodloužena až o dva měsíce. Vezměte, prosím, na vědomí, že délka reakce může záviset také na tom, zda se váš dotaz či žádost budou týkat osobních údajů zpracovávaných naší společností anebo osobních údajů zpracovávaných provozovateli služeb. V každém případě vás budeme do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti informovat o stavu a dalším postupu vyřizování vaší žádosti.

Pokud máte pocit, že vaše práva nebyla vyřízena či naplněna řádně, máte právo podat stížnost týkající se zpracovávání údajů naší společností, a to u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

8. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme průběžně upravovat či aktualizovat.

Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaného znění prostřednictvím Aplikace či webových stránek, alternativně jiných všeobecně přístupných komunikačních kanálů naší společnosti prostřednictvím Služeb.

Pokud provedeme v Zásadách ochrany osobních údajů podstatné změny, které by vyžadovaly udělení vašeho souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů dle nových podmínek zpracování, budeme vás informovat prostřednictvím Aplikace, webových stránek, případně si váš souhlas vyžádáme alternativní cestou.

Datum poslední revize těchto zásad ochrany osobních údajů: 1. 7. 2022.

sleduj nás

@borislavkacentrum