Podmínky používání

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

Obecná pravidla platná pro soutěže pořádané na facebookovém profilu Bořislavka Centrum (FB).

 1. Pořadatelem soutěží je společnost BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE s.r.o., IČ: 27457621, DIČ: CZ27457621, se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4 (dále jen „Pořadatel“).
 2. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s Facebookem a Facebook za jejich průběh neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěží poskytuje soutěžící Pořadateli, Pořadatel tyto informace nebude poskytovat či jinak zpřístupňovat společnosti Facebook. Všechny dotazy, komentáře a stížnosti týkající se soutěží Pořadatele musí být směřovány Pořadateli soutěže, nikoliv Facebooku.
 3. Konkrétní výběr výherce (výherců) se u jednotlivých soutěží může lišit. Způsob výběru vždy určují doplňující pravidla uvedená v soutěžním příspěvku. Pokud je uvedeno, že výherce bude vybrán náhodně, má se za to, že náhodný výběr splňují on-line aplikace pro náhodný výběr komentářů, například Comment Picker a jiné.
 4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž odložit, přerušit, zrušit; a jednostranně změnit, doplnit její pravidla, a to vždy po celou dobu jejího soutěže.
 5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u kterých má podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání. Proti rozhodnutí pořadatele se nelze odvolat.
 6. Účastí v soutěži účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje pořadateli a organizátorovi poskytnuté v souvislosti s účastí v soutěži, budou zpracovány Pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů.
  Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, a to na dobu 10 let od přihlášení do Soutěže. Souhlas uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, fotografie a další údaje zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, že bude kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy odpovědnou osobou za pořadatele, tj. marketingovou manažerkou Pořadatele.
  Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života.
 7. Vítězové Soutěže nejsou zveřejňováni.
 8. Pro získání informací týkajících se bezpečnosti ochrany osobních údajů, postupu jejich užívání a využití práv subjektu osobních údajů, může Soutěžící kontaktovat Pořadatele na adrese info@borislavka.cz.
 9. Odesláním příspěvku do soutěže uděluje každý soutěžící pořadateli v rámci soutěže nevýhradní, převoditelnou, bezúplatnou, územně, množstevně, časově a technologicky neomezenou licenci k užití veškerých příspěvků a dalšího obsahu, a to na dobu trvání majetkových práv autora či vlastníka tohoto duševního vlastnictví a pro všechny možné účely užití (dále jen „Licence“), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem (tj. užití díla zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona).
 10. Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním nebudou porušena práva třetích osob a nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.
 11. Soutěžní příspěvky nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Stejně tak nesmí být zaměřené proti Pořadateli. Takové příspěvky budou ze soutěže automaticky vyřazeny.
 12. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k Pořadateli.
 13. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají trvalý pobyt na území České republiky; osoby mladší 18 let budou v případě výhry zastoupeny zákonným zástupcem.
 14. Pořadatel vyrozumí výherce soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku, a to do 7 kalendářních dnů od ukončení soutěže. V této zprávě bude výherci přidělen unikátní PIN, který bude současně se jménem profilu sloužit k předání výhry. Výherce je povinen výhru převzít nejpozději 7 kalendářních dnů po oznámení. Pokud výherce v daném časovém období výhru nepřevezme, výhra s okamžitou platností a bez možnosti odvolání propadá ve prospěch pořadatele.
 15. Výhra bude výherci předána v prodejně, se kterou je soutěž pořádána. Výhru nelze vyměnit za jiný produkt (předmět, službu), směnit za peníze (ani částečně). Výhru nelze zaslat poštou či jinou doručovací službou. Výhru musí převzít výherce osobně.
 16. Zapojením se do soutěže účastník automaticky souhlasí s těmito pravidly.

Podmínky užívání mobilní aplikace a webových stránek Bořislavka Centrum

Používání mobilní aplikace „Bořislavka Centrum“ (dále jen „Aplikace“), jejímž provozovatelem je BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE s.r.o., IČ: 27457621, DIČ: CZ27457621, se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4 (dále jen „Provozovatel“) a výrobcem je DIGI MALL, s.r.o., IČO: 06138209, se sídlem Sokolská Třída 1263/24, 702 00 Ostrava (dále jen „Výrobce“), se řídí následujícími podmínkami použití.

Instalací a prvním použitím Aplikace potvrzujete, že jste se seznámili s těmito podmínkami užívání, porozuměli jim a zavazujete se při používání Aplikace dodržovat tyto podmínky a jednat v souladu s platným právním řádem České republiky. Provozovatel Aplikace dále provozuje online verzi Aplikace, která je dostupná na webových stránkách www.borislavka-centrum.cz a www.borislavka.cz (dále též „webové stránky“). Pro užívání online verze Aplikace se užijí tyto podmínky obdobně.

Provozovatel Aplikace a další osoby zúčastněné na jejím provozu

Provozovatelem a vlastníkem Aplikace je BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE s.r.o., IČ: 27457621, DIČ: CZ27457621, se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4. Informace a obsah dostupné v Aplikaci vám poskytují Provozovatel a dále provozovatelé jednotlivých provozoven a služeb dostupných v Bořislavka Centrum (dále jen „provozovatelé služeb“).
Provozovatel Aplikace odpovídá za její funkčnost, bezpečnost a informace a obsah, který se týká výlučně provozu a služeb poskytovaných Bořislavka Centrum. Odpovědnost za informace a obsah, který se týká konkrétní provozovny anebo služeb dostupných v konkrétní provozovně umístěné v Bořislavka Centrum, nese provozovatel této provozovny anebo služeb.

Registrace a účet v Aplikaci

Abyste získali přístup k některým ze služeb poskytovaným prostřednictvím Aplikací nebo webových stránek nájemcům a uživatelům Bořislavka Centrum, můžeme od vás požadovat, abyste si v Aplikaci anebo na webových stránkách vytvořili účet. Některé služby Bořislavka Centrum, případně Aplikace či webových stránek přitom mohou být dostupné pouze registrovaným uživatelům.
Při vytváření účtu budete muset poskytnout požadované identifikační údaje a související informace (tj. jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, role, organizace nájemce či uživatele Bořislavka Centrum) a zvolit si bezpečné heslo. Do Aplikace se následně budete přihlašovat svou adresou elektronické pošty (e-mail) a zvoleným heslem.

Zavazujete se, že nám při registraci poskytnete přesné a úplné údaje a že tyto údaje budete udržovat aktuální. Zavazujete se, že nám neprodleně oznámíte na e-mailovou adresu admin@borislavka.cz jakékoli nepovolené použití vašeho účtu v Aplikaci.

Autorská práva

Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávněn vykonávat majetková práva k Aplikaci a k veškerému obsahu, který je umístěn v Aplikaci a na webových stránkách, a to včetně textů, grafickému a UX designu Aplikace a webových stránek, veškerých vyobrazení (včetně fotografií a grafických prvků) a výběru a způsobu uspořádání jednotlivých prvků v Aplikaci a na webových stránkách.

Obsah Aplikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele kopírován, reprodukován, přenášen do jiných systémů, zveřejňován, opětovně publikován, distribuován a používán k vytváření odvozených děl.
Autorská práva k veškerému obsahu týkajícímu se konkrétních provozoven anebo služeb dostupných v Bořislavka Centrum, umístěnému v Aplikaci a na webových stránkách, a to včetně textů, obrázků, ochranných známek a obchodních značek, náleží konkrétnímu provozovateli služeb.

Odkazy na jiné stránky

Aplikace i webové stránky mohou obsahovat části a odkazy na další veřejně dostupné zdroje dat třetích stran (nejčastěji internetové stránky provozovatelů služeb a dalších třetích osob poskytujících své služby v rámci anebo souvislosti s Bořislavka Centrum), které nejsou udržovány nebo kontrolovány Provozovatelem ani Výrobcem.

Provozovatel ani Výrobce nejsou odpovědni za obsah těchto zdrojů ani za postupy jejich poskytovatelů a výslovně odmítají jakékoli ručení za problémy vzniklé jejich použitím. Uvedení těchto zdrojů (internetových stránek či jiných zdrojů třetích osob) v Aplikaci či na webových stránkách neznamená, že Provozovatel nebo Výrobce souhlasí s jejich obsahem.

Pokud jakožto uživatelé navštívíte takovou internetovou stránku anebo jiný zdroj třetích osob, měli byste se mimo jiné seznámit s jejich zabezpečením a principy ochrany osobních údajů uplatňovanými jejich poskytovateli.

Soukromí a ochrana osobních údajů

Jestliže budete používat Aplikaci, webové stránky anebo tam umístněné služby, požádáme vás, abyste nám poskytli své osobní údaje a další informace potřebné k řádnému poskytování služeb a ke správě vzájemného vztahu. Některé údaje a informace jsou nezbytné pro poskytování Aplikace, webových stránek, a především pro správu služeb, zatímco jiné údaje a informace nám umožňují vás lépe poznat a přizpůsobit naše služby vašim potřebám.

K těmto Podmínkám užívání mobilní aplikace a webových stránek Bořislavka Centrum jsou přílohou připojeny Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání cookies (platí pro webové stránky), ve kterých je podrobně vysvětleno, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaké účely a právní tituly, v jakém rozsahu a po jakou dobu. Dokumenty dále obsahují informace o vašich právech (coby subjektu údajů) a další povinné informace.

Odpovědnost a právní režim

Berete na vědomí, že Provozovatel ani Výrobce nenesou odpovědnost za správnost, přesnost a úplnost informací obsažených v Aplikaci anebo na webových stránkách. Aplikace i webové stránky mohou obsahovat informace či obsah s nepřesnostmi, typografickými či technickými chybami, které budou opravovány podle výhradního uvážení Provozovatele. Provozovatel ani Výrobce však neposkytují žádné záruky, že výše uvedené problémy či nedostatky Aplikace či webových stránek budou vyřešeny.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah Aplikace či webových stránek, a to i bez předchozího upozornění.
Případná rizika plynoucí uživateli z používání Aplikace či webových stránek či informací zde uvedených nesete vy jakožto uživatelé. Dříve, než učiníte jakékoliv rozhodnutí ohledně služeb, produktů nebo jiných záležitostí popsaných v této Aplikace, jste povinni si ověřit úplnost, přesnost a pravdivost všech zveřejněných informací.

Ve vztahu k veřejně dostupným zdrojům dat třetích stran (nejčastěji internetových stránek provozovatelů služeb a dalších třetích osob) zpřístupňovaným či odkazovaným v Aplikaci či webových stránkách výslovně souhlasíte, že Provozovatel ani Výrobce nejsou v žádném případě odpovědní za žádné informace, obsah, produkty, služby nebo materiály dostupné na těchto zdrojích, ani za jakékoli domnělé nebo skutečné škody vyplývající z přístupu k takovým informacím, obsahu, produktům, službám nebo materiálům dostupných na těchto zdrojích a z jejich užívání.

Právní vztahy vznikající v souvislosti užíváním Aplikace či webových stránek se řídí českým právem. Případné soudní spory budou řešeny soudy České republiky.

Informace pro spotřebitele

V souladu s ust. § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, si vás dovolujeme informovat, že v případě vzniku sporu mezi vámi a Provozovatelem, který by se nám z jakéhokoli důvodu nepodařilo urovnat dohodou, máte právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci s žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Váš návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí obsahovat zejména údaje o stranách sporu (tedy údaje o Provozovateli a o vás), vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se domáháte. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že jste se pokusil/a spor s Provozovatelem vyřešit přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (zejm. kopie vzájemné korespondence, doklady o jiných skutečnostech apod.).

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možno podat mimo jiné též prostřednictvím webového formuláře dostupného zde. Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete zde.

sleduj nás

@borislavkacentrum